MPK musi wycofać MAZy z eksploatacji! UZP podjął decyzję dotyczącą złamania warunków umowy.

Urząd Zamówień Publicznych podjął decyzję dotyczącą postępowania z MPK Kielce.

Brak odpowiednich kompetencji

Autobusy marki MAZ nie spełniają wymagań SIWZ dotyczących niskiej podłogi, ale nie dotyczy to etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznegopoinformował Urząd Zamówień Publicznych. Kwestie związane z realizacją umowy pozostają poza zakresem kompetencji kontrolnych Prezesa Urzędu Zamwówień Publicznych – wyjaśnia urząd.

Urząd jednak się przyjrzał

Mimo braku możliwości przeprowadzenia kontroli następczej, UZP podjął ruch w ramach postępowania wyjaśniającego i zażądał od ZTM Kielce wyjaśnień dotyczących zaniechania z ich strony. Zarząd Transportu Miejskiego zapewnił, że od razu po wykazaniu tej nieprawidłowości, MPK Kielce zostało zobligowane do wymiany wskazanego taboru w terminie do 31 stycznia 2019 roku. ZTM zapewnił również, że w przypadku dalszego unikania odpowiedzialności przez MPK, będzie nakładał na niego inne kary na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Umowa to umowa

Umowa to umowa, więc obie strony muszą jej przestrzegać. Jeżeli ta konkretnie wskazuje wymagania techniczne autobusów, to muszą one zostać spełnione, niezależnie od wszystkiego innego. Dokument podpisany z miastem, jak i zasady świadczenia usługi publicznej, przewidują wiele sankcji poza karami umownymi. W przypadku autobusów marki MAZ, warto postawić pytanie – na jakiej podstawie MPK wystawia w ogóle faktury za kilometry przejechane tymi pojazdami, skoro te nie spełniają podstawowych warunków dopuszczenia do ruchu? ZTM płaci za wozokilometr MIDI, ale za przewóz niewykonany autobusem MIDI w rozumieniu umowy. Bo przecież umowa nie przewiduje dopuszcenia do ruchu autobusów ze stopniami poprzecznymi.

Najważniejsze – to ZTM jest zamawiającym, i to ZTM dysponuje finansami. Zamawiający, zgodnie z wykładnią prawa, nie musi niczego wykazywać, a wystarczy że po prostu przestanie płacić oferentowi. MPK może iść do sądu, ale należy zakładać, że wykonawca jest zobowiązany spełnić warunki umowy.

Ponadto, jeżeli MPK podjęło się czynności określonych w umowie i je wykonało, ale w sposób niezgodny z umową (niewłaściwy autobus) – interes miasta nie został zaspokojony w sposób, w jaki wymagany był treścią umowy – wówczas umowę uznaje się za nienależycie wykonaną. Zgodnie z Art. 471 Kodeksu Cywilnego: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, […] .
Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy odpowiedzialność spoczywa więc co do zasady na MPK.