Rzecznik i „Kieleckie Inwestycje”

Kielecki Rzecznik Osób Niezmotoryzowanych to jeden z projektów Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje. Zajmujemy się monitorowaniem działań władz Kielc oraz wspieraniem niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje powstało w kwietniu 2011 roku i od tego czasu zajmuje się popularyzacją idei zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie od czasu rozpoczęcia swej działalności zrealizowało wiele zadań sprzyjających rozwojowi Kielc:

    • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, warsztatach;
    • prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej;

 

  • występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych;
  • opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji rządowej i samorządowej;
  • popularyzacja wiedzy o historii Kielc i województwa świętokrzyskiego;
  • przeprowadzanie opracowań, analiz i opinii wraz ze składaniem wniosków w sprawach z zakresu działalności statutowej;
  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, środkami masowego przekazu, administracją publiczną;
  • organizowanie imprez publicznych propagujących zrównoważony rozwój.

 

  

Projekt „Kielecki Rzecznik Osób Niezmotoryzowanych” prowadzimy w ramach grantu z Fundacji im. S. Batorego – www.rzecznik.org