Zgłoś problem w pojeździe!
Zgłoszenia wysyłane są automatycznie do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Ogrzewanie musi zostać uruchomione, poniżej 0 stopni na zewnątrz. Sprawdź rzeczywistą temperaturę w Airly.
Dopuszczalne przyśpieszenie wynosi: 2 minuty
Dopuszczalne opóźnienie wynosi: 4 minuty
Prawidłowy email jest wymagany do przetwarzania zgłoszenia. Otrzymasz potwierdzenie od ZTM.
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Kielecka Platforma Komunikacyjna.
  2. Celem zbierania danych jest przetwarzanie zgłoszeń dotyczących usług świadczonych przez MPK Kielce.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu Nadzorczego:
  • przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania zgłoszenia
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe nałożenie kary umownych na Przewoźnika
  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcamidanych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa m.in Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
  2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.