Zgłoś problem w pojeździe!
Zgłoszenia wysyłane są automatycznie do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą, w sposób potrzebny do rozpatrzenia zgłoszenia
Prawidłowy email jest wymagany do przetwarzania zgłoszenia. Otrzymasz potwierdzenie od ZTM oraz informacje o sposobie rozpatrzenia skargi
Klimatyzacja: Powyżej 22° -> Sprawdź rzeczywistą temperaturę w Airly.
Dopuszczalne przyśpieszenie wynosi: 2 minuty
Dopuszczalne opóźnienie wynosi: 4 minuty
Numer taborowy pojazdu, znajdziesz nad kierowcą, nad tylną szybą oraz na zewnątrz pojazdu
Aby umożliwić dokładne sprawdzenie zgłoszenia
Pole nieobowiązkowe, jednak dobrze jest wyjaśnić konkretnie na czym polega sens zgłoszenia, co się stało

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Kielecka Platforma Komunikacyjna.
  2. Celem zbierania danych jest przetwarzanie zgłoszeń dotyczących usług świadczonych przez MPK Kielce.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu Nadzorczego:
  • przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania zgłoszenia

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe nałożenie kary umownych na Przewoźnika

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcamidanych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa m.in Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
  2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.