Michalczewski triumfuje! KIO: oferta odrzucona bezprawnie!

Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła kolejny wyrok w sprawie przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach w latach 2018-2027, który powinien zakończyć trwającą od kilku miesięcy farsę reżyserowaną przez ZTM Kielce.

Mataczenie wyszło na jaw

Arbitrzy Krajowej Izby Odwoławczej nie mieli złudzeń. Odrzucając ofertę firmy Michalczewski, Zarząd Transportu Miejskiego złamał Prawo Zamówień Publicznych. Nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki przemawiające za odrzuceniem oferty poszkodowanego – wyjaśniała na rozprawie sędzia. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło jedynie w oparciu o przypuszczenia, a nie fakty. Oferent ma 5 miesięcy na dostosowanie się do wymogów Zamawiającego, czyli miasta Kielce.

Na pytania sędzi o powód odrzucenia oferty firmy Michalczewski, urzędnicy nie potrafili podać konkretnej odpowiedzi. Sędzia podważyła wszystkie twierdzenia ZTM, które dyskredytowały firmę Michalczewski. Tym samym arbitrzy dali do zrozumienia, że jeżeli nie ma jakiegoś zapisu w SIWZ, to zamawiający nie ma prawa żądać tego od oferenta. Tak jest w przypadku myjni, która (według urzędników) nie zostanie wybudowana na czas. Przewodnicząca komisji KIO zauważyła, że ZTM nie określił jakiego rodzaju ma być to myjnia, więc oferent może korzystać z dowolnie wybranego przez siebie rozwiązania. Co więcej, sędzia podzieliła zdanie skarżącego, że ZTM ma odpowiednie instrumenty, które może stosować w przypadku niedostosowania zajezdni do wymagań SIWZ.

Oto fragment wyroku KIO:

Nakazuje ponowne rozpatrzenie ofert

Uzasadnienie:

Pismo Prezydenta o terminach rozpatrzeniu pozwoleń na budowę jest stronnicze jako, że jest stroną w postępowaniu. Zaś 5 miesięcy na dostosowanie jest tylko wymogiem przedmiotowym, czyli nie może być powodem wykluczenia, a jedynie naliczenia ewentualnych kar.

 

Co dalej? MPK będzie skarżyć?

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Elżbieta Śreniawska, prezes MPK, zapowiadała w mediach zaskarżenie wyroku KIO, jeżeli ten będzie niekorzystny dla miejskiego przewoźnika. Nie znamy jeszcze decyzji przewoźnika, aczkolwiek zdaniem ekspertów, takie postępowanie nie ma większego sensu.