Protest kierowców jest naruszeniem prawa! Inspekcja pracy: Zapewnienie toalety to obowiązek MPK, a nie miasta.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku MPK przeprowadziło strajk. Pojazdy kilku linii nie wjechały na osiedle Pod Dalnią, a dokładniej na pętlę przy alei Szajnowicza-Iwanowa i ulicy Puscha.  Jak podejrzewaliśmy, strajk jest naruszeniem prawa!

Bezprawny protest w obronie… prawa?

Prawo do strajku reguluje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie art. 17 ustawy, strajk (protest) polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego, dotyczącego konkretnych interesów stanowiących jego przedmiot. Celem strajku będzie zatem wywarcie presji na pracodawcy, by skłonić go do uwzględnienia roszczeń pracowników. Miasto (ZTM) nie jest pracodawcą kierowców! Pracodawcą kierowców jest Prezes MPK KIELCE! 

MPK walczy o toalety na pętlach o czym pisaliśmy tutaj. Ich żądania są jednak, jak się okazuje, bezpodstawne.

Zgodnie z powyższym, przeprowadzana akcja protestacyjna jest nielegalna: organizatorzy i uczestnicy nielegalnego strajku mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone taką nielegalną akcją (w przypadku organizatorów nie tylko za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy, jak i również tę wynikającą np. z utraconych zysków). Organizatorzy nielegalnego strajku mogą ponadto ponosić odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia przepisów ustawy przy prowadzeniu akcji strajkowej.

ZTM Kielce ma prawo domagać się odszkodowania w wysokości poniesionych strat.

PIP: Toalety musi zapewnić MPK, a nie miasto

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy, jest spoczywający na pracodawcy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – wyjaśnia nam Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds.prawno-organizacyjnych Jan Jóźwik. Obowiązek ten dotyczy również pracodawców (przewoźników) zatrudniających kierowców autobusów. Biorąc pod uwagę, że pracownicy ci mogą skorzystać z toalety wyłącznie podczas postoju na przystankach końcowych, pracodawca powinien im to zapewnić. Jednym z możliwych rozwiązań problemu dostępu do pomieszczeń sanitarnych jest zapewnienie toalet przenośnych lub umożliwienie skorzystania z takich pomieszczeń w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się jakieś obiekty użyteczności publicznej (urzędy,szkoły,stacje paliw, zakłady pracy itp.) – wyjaśnia Inspektor Pracy.

W art.233 Kp pracodawca został zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczania niezbędnych środków higieny osobistej. Pracodawca (MPK – dop. red.) jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków,w jakich ta praca jest wykonywana. – dodaje Inspektor Pracy.

MPK będzie ukarane za brak toalet! Naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy dotyczących obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy rodzi nie tylko odpowiedzialność pracodawcy w stosunku do pracowników, ale także odpowiedzialność pracodawcy przed organami państwa. Organy państwowe sprawujące nadzór nad
warunkami pracy, a w szczególności Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do podejmowania działań władczych w stosunku do pracodawcy w wypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy oraz obowiązku zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie. – kończy Pan Jan Jóźwik, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds.prawno-organizacyjnych.

??‍♂️ Sytuacja polityczna, którą kreuje król MPK stała się chyba jasna. Kłamstwa mają krótkie nogi drogie MPK!

?…

Opublikowany przez Kielecka Platforma Komunikacyjna Środa, 22 kwietnia 2020